Makkelijk en leerzaam
Alleen e-learning

Wat zegt de ARBO wet over BHV?

De letterlijke wettekst:

Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet:

Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet:

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  • a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
    b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
    c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Aan bovenstaande eisen van de ARBO wet voldoen de cursussen BHV opleiding en BHV herhaling van BHVcertificaat.online. Tevens wordt hiermee voldaan aan de Europese richtlijn 89-391/EEG. Alle onderdelen die genoemd worden in de ARBO wet komen aan bod in de online BHV cursus en we volgen hierbij de richtlijnen die algemeen geaccepteerd zijn in Nederland.

Praktijk

Zijn praktijk oefeningen nodig bij BHV? In de ARBO wet staat hier niets over vermeld. Met voldoende theoretische kennis is het mogelijk om als een goede BHV-er te kunnen functioneren in het BHV team. Werkt u in een omgeving met een hoog risico dan is het aan te bevelen om ook praktijk te doen.  Een BHV-er moet bij een incident of calamiteit waarbij extra kennis nodig is, altijd 112 bellen en krijgt van de centralist voldoende ondersteuning bij een incident.

E-learning

Onze e-learning bestaat uit tekst, plaatjes en instructiefilmpjes waar uitgelegd wordt hoe je moet handelen bij een incident. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets. Heeft u voor alle toetsen minimaal 80% gehaald dan krijgt u van ons het BHV certificaat per e-mail toegestuurd.