Makkelijk en leerzaam
Alleen e-learning

✅ Haal snel en makkelijk helemaal online je BHV certificaat! ✅

Wat zegt de Arbowet over BHV?

In de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) zijn alle regels voor werknemers en werkgevers vastgelegd. De Arbowet heeft als doel de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te bevorderen. Over BHV staat het volgende in de wet:

De letterlijke wettekst:

Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet:

Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet:

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  • a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
    b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
    c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Wat zegt het ARBO portaal over BHV?

Het ARBO portaal is een website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze site vind u alle informatie van de overheid over hoe o.a. de bedrijfshulpverlening moet zijn ingericht.

Op het ARBO portaal staat onder andere:

Voorwaarden voor goede bhv

Bhv’ers moeten goed worden opgeleid (Arbowet, artikel 15, lid 3). Over de vorm en inhoud van opleidingen zijn geen regels opgesteld. De opleidings- en trainingsbehoefte mag worden afgestemd op de RI&E binnen een bedrijf. Belangrijk is dat de bhv zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk, dat er geoefend wordt en dat er nascholing plaatsvindt.

En:

Welke opleiding moeten de interne hulpverleners of BHV-ers hebben?

zie hier het uitgebreide antwoord op de site van ARBO portaal.

Aan bovenstaande eisen van de ARBO wet voldoen de cursussen BHV opleiding en BHV herhaling van BHVcertificaat.online. Tevens wordt hiermee voldaan aan de Europese richtlijn 89-391/EEG. Alle leerdoelen die genoemd worden in de ARBO wet komen aan bod in de online BHV cursus en we volgen hierbij de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021 die zijn opgesteld door het Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad.

Praktijk

Zijn praktijkoefeningen nodig bij BHV? In de ARBO wet staat hier niets over vermeld. Met voldoende theoretische kennis is het mogelijk om als een goede BHV'er te kunnen functioneren in het BHV-team. Werkt u in een omgeving met een hoog risico dan is het aan te bevelen om ook praktijk te doen.  Een BHV'er moet bij een incident of calamiteit waarbij extra kennis nodig is, altijd 112 bellen en krijgt van de centralist voldoende ondersteuning bij een incident. Check altijd uw Risico inventarisatie & Evaluatie (Ri&E) of u voldoende heeft aan deze theoretische BHV cursus.

Online

Online leren heeft de toekomst. Dat vinden we bij BHVcertificaat.online ook. Online je BHV-certificaat behalen is een prima aanvulling op het huidige aanbod van BHV-opleidingen. Mensen werken meer thuis, zijn overdag druk en willen niet meer in grote groepen een cursus volgen. De online BHV-cursus is daarmee een prima alternatief.

Herhaling

Door jaarlijks onze BHV-herhaling te volgen doet u steeds meer kennis op en voldoet u aan de eis van de Nederlandse Arbeidsinspectie die stelt dat Bedrijfshulpverleners ieder jaar een bijscholing moeten volgen. Ieder jaar passen wij de e-learning aan en komen nieuwe onderwerpen aan bod. Belangrijke onderwerpen zoals de reanimatie en brand blussen komen ieder jaar terug. Hierdoor zult u steeds nieuwe onderwerpen leren en begrijpen die u in de praktijk kunt toepassen.

E-learning

Onze e-learning bestaat uit tekst, plaatjes en instructiefilmpjes waarin uitgelegd wordt hoe je moet handelen bij een incident. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets. Heeft u voor alle toetsen een score van minimaal 80% gehaald dan kunt u het BHV-certificaat zelf downloaden en krijgt u van ons het BHV-certificaat ook nog eens per e-mail toegestuurd.

Verplicht

BHV is dus wel verplicht. Over de inhoud van een BHV-cursus is niets vastgelegd. Wel moet een BHV'er goed opgeleid zijn en een goede uitrusting hebben om de BHV taken te kunnen uit uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan portofoons, hesje, blussers, verbandkoffer etc. Met onze online BHV cursus kunt u met de juiste uitrusting alle taken vervullen.

Onderzoeksplicht

Uw BHV organisatie moet afgestemd zijn op de risico's en incidenten die in uw organisatie kunnen optreden. U heeft zelf een onderzoeksplicht of deze BHV cursus hieraan voldoet en in overéénstemming is met de Risico inventarisatie en Evaluatie van uw bedrijf.